Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky (déle jen " podmínky ") Miroslav Brožek, Zámecká 1493,
 258 01  Vlašim    IČ:87872501 ( dále jen dodavatel) upravuje vzájemné smluvní vztahy mezi dodavatelem a fyzickými, popř.právnickými osobami, jako uživateli služeb dodavatele v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky jako jsou Občanský zákoník, Obchodní zákoník. Podmínky jsou pro všechny zůčastněné strany závazné.
 
 
I. Vznik smluvního vztahu
 
Smluvní vztah vzniká v okamžiku podpisu závazné pihlášky dítěte na akci dodavatelem a  rodičem nebo zákonným zástupcem dítěte.
 
 
II. Práva a povinnosti odběratele služeb
 
Odběratelem služeb je rodič nebo zákonný zástupce dítěte, který přihlašuje dané dítě na akci. Akcí se rozumí Outdoor adrenalin camp.
 
a) Práva odběratele
 
využít všech objednaných a zaplacených služeb.
reklamovat pobyt dítěte na akci a žádat kompenzaci v případě, že akce neodpovídala rozsahem nebo kvalitou službám, které zaplatil.   
 kdykoliv odstoupit od smlouvy při dodržení podmínek, uvedených v bodu V.
 
b) Povinnosti odběratele
 
 Seznámit se s všeobecnými podmínkami a podmínkami konkrétní akce na které své dítě přihlašuje a řídit se těmito podmínkami.
Uvést úplné a pravdivé informace na přihlášku a list účastníka.
Zaplatit v stanoveném termínu stanovenou částku za akci.
V případě vyloučení dítěte z akce(viz. III a 2) je odběratel povinen nejpozději do 48 hodin od telefonického nebo písemného oznámení dítě na vlastní náklady  vyzvednout v místě konání akce.
Zákonný zástupce dítěte se zavazuje, že bude v průběhu pobytu k zastižení na tel.číslech uvedených v přihlášce.      
 
III. Práva a povinnosti dodavatele
 
a) Práva dodavatele
    je oprávněn v případě náhlých změn, které nelze ovlivnit ( povodně, požár a jiné živelné pohromy, ekonomické výkyvy - náhlé změny cen, spotřebních daní, změny zákonů a pod.) má právo změnit ceny, termín služeb, programovou náplň. Dodavatel je povinen o těchto změnách informovat písemnou formou. Pokud odběratel se změnami nesouhlasí, má právo nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení vyrozumění písemnou formou odstoupit od smlouvy. V opačném případě se předpokládá, že odběratel se změnami souhlasí a nemá tak nárok na pozdější reklamace. Jakékoliv další nároky a kompenzace jsou vyloučeny.
Dodavatel má právo vyloučit z akce dítě které,    
Hrubým způsobem porušuje řád akce, Za hrubé porušení řádu akce je považováno zejména: požívání alkoholu, požití omamných loátek, opakované neuposlechnutí příkazu vedoucího.
Ze zdravotních důvodů - v případě že dítě onemocní a jeho stav neumožňuje další zapojení do táborového programu.
Na základě nepravdivých skutečností - pokud například bylo padělané potvrzení o bezinfekčnosti, pokud se v průběhu tábora ukáže, že dítě není schopno se tábora zúčastnit - zdravotní důvody(alergie a pod.) nebo " lidské " důvody - stesk po rodině, a pod.
           
O vyloučení dítěte z tábora rozhoduje v případě zdravotních důvodů výhradně zdravotník, v ostatních případech hlavní vedoucí tábora. V případě vyloučení nevzniká automaticky žádný nárok na finanční či jiné kompenzace.
 
         3.  V průběhu akce jsou  táborovým fotografem pořizována dokumentační, zpravodajské fotografie dětí a činností na akci probíhajících. Fotogafie budou umístěny na www.stránkách dodavatele. Tyto fotografie a videa mohou být používána ke zpravodajským, dokumentačním a propagačním účelům dodavatele.
 
b) Povinnosti dodavatele
 
dodavatel se zavazuje dodat služby v rozsahu a kvalitě které propaguje na stránkách www.adrenalincamp.webnode.cz a v tištěných materiálech
dodavatel se zavazuje informovat o všech podstatných věcech ohledně pořádání akce, zejména termín konání, změny v programu.
dodavatel se zavazuje , že zajistí kvalifikovaný zdravotní dozor na akci a vedení zdravotního denníku
dodavatel se zavazuje, že bude s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb - zákon o ochraně osobních údajů. Zejména se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetím stranám.
 
IV. Náležitosti potřebné k přihlášení dítěte
V případě nesplnění daných bodů nelze přihlášku považovat za závaznou.
Nezbytné náležitosti přihlášky.
 Telefonní číslo, na kterém bude po celou dobu konání akce k zastižení zákonný zástupce dítěte. V případě, že toto není možné, je nutné na přihlášku uvést osobu, která k zastižení bude a současně je plnou mocí zplnomocněna k případnému vyzvednutí dítěte z akce.
Správně vyplněné jméno, přijmení, datum narození dítěte, adresa, rodné číslo.
 Pravdivě uveden zdravotní stav dítěte, včetně aktuálně probíhající léčby (alergologie, kardiologie, poruchy chování a jiné).
Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte účastnit se akce.
 
V. Storno podmínky
 
Odhlášení dítěte z akce  se provádí výhradně písemnou formou. Při odhlášení dítěte platí následující storno podmínky:
Nevratná záloha ( lze vrátit pouze v případě  předložení lékařské zprávy o nemožnosti nástupu  dítěte na akci, nebo v případě že si odběratel sám zajistil náhradníka, který se akce zůčastní).
Pokud odběratel odhlásí dítě kdykoliv během pobytu, jedná tak bez nároku na vrácení peněz.
 
Pokud se odhlášení dítěte z akce neprovede písemnou cestou, nebo bude dítě z akce vyloučeno, nevzniká nárok na jakékoliv finanční kompenzace.
 
VI. Reklamace
 
V případě, že služby nebyly dodány v deklarované kvalitě a rozsahu, vzniká právo na uplatnění reklamace.
Odběratel je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, u provozovatele zařízení nebo u hl.vedoucího tak, aby byla možná náprava přímo na místě samotném.
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu dodavatele, nebo k okolnostem, které jsou na straně účastníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zálohově zaplacené a dodavatelem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu ceny.
 
VII. Všeobecné ustanovení
 
          Odběratel seznámí dítě s těmito ustanoveními a poučí je, že je nutné je dodržovat.
Není vhodné, aby rodiče jezdili za dítětem  na tábor.
Není žádoucí, aby děti měli na akci mobilní telefon. V případě, že budou mít, bude uložen u hl.vedoucího a na konci akce bude dítěti vrácen.
Nedoporučujeme, aby dítě mělo u sebe drahé šperky, naušnice, hodinky, tablety,  atd.
Na akci je přísně zakázáno používat alkohol, kouřit a nebo aplikovat jiné omamné látky.
 Na akci je stanoven denní řád. Je nutné se tímto řádem řídit, zejména dodržovat čas večerky.
Vedoucí na táboře mají ze děti odpovědnost, proto je nezbytně nutné aby dítě vždy uposlechlo pokynu vedoucího.
Dítě je povinno, v případě zdravotních potíží ( bolest v krku, hlavy, a pod.) tuto skutečnost neprodleně nahlásit zdravotníkovi.
Dítě je povinno hlásit, že má klíště. Nikdy je samo nevyndavá, vždy navštíví zdravotníka.
 
VIII. Závěrečné ustanovení
 
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny akce  v roce 2019
Ve Vlašimi 1.1.2019